ROS-analyse

Vi kan gjennomføre ROS-analyse i tilknytning til alle typer plan- og utbyggingsoppgaver.

Aktuelle hendelser identifiseres, og eventuelle risikoreduserende tiltak blir beskrevet.

En enkel ROS- analyse omfatter:

  • identifikasjon av hendelser
  • faktainnhenting
  • beskrivelse av risikoreduserende tiltak
  • vurdering av behov for ytterligere utredninger eller for en kompleks ROS-analyse

Normal ROS-analyse

En ROS-analyse er en mer omfattende risiko- og sårbarhetsvurdering, der alle identifiserte hendelser gis en sannsynlighet og en konsekvens i forhold til hvert risikostyringsmål. Slike mål kan være miljø, økonomi, liv og helse.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language